Centero KAPELLIMESTARI – Tuotteistuspalvelu

Helpota sovellusjakelua MSI-paketoinnin tai sovellusvirtualisoinnin avulla

Sovellusten tuotteistus tarkoittaa sovellukselle tehtävää MSI-paketointia tai sovellusvirtualisointia. Tuotteistamisen tavoitteena on saada sovellus sellaiseen muotoon, että sen koko elinkaari voidaan hallita mahdollisimman tehokkaasti ja keskitetysti.

Kun työasemaympäristön toimintaa voidaan ennakoida, voidaan myös IT-ongelmiin hukkuva työaika minimoida. Lopputuloksena IT-osasto tukee tehokkaammin liiketoimintaa, aikaa ja resursseja säästyy, sovellukset ovat saatavissa siellä, missä niitä tarvitaan ja näin ollen myös loppukäyttäjien tuottavuus sekä tyytyväi­syys IT-organisaatiota kohtaan kasvaa.

 

Kapellimestari auttaa:

  • Sovellusten asentaminen voidaan automatisoida ja tehdä asiakaskohtaisesti määritellyin parametrein
  • Sovellustenväliset ristiriidat voidaan minimoida
  • Sovellukset voidaan hallita keskitetysti koko niiden elinkaaren ajan

 

Tuotteistettujen sovellusten jakelu onnistuu myös lukitussa IT-ympäristössä

Tavallisesti vakioidussa työasemaympäristössä loppukäyttäjillä ei ole ylläpitäjätasoisia oikeuksia työasemiinsa. Tämä voi aiheuttaa ongelmia sovellusten päivittämiseen ja työasemien hallinnointiin, ellei käytössä ole keskitettyä hallintaohjelmistoa. Keskitetyn hallinnan avulla tuotteistettujen sovelluksien jakeleminen työasemiin onnistuu myös tällaisissa ympäristöissä.

Asennukset voidaan järjestää niin, että käyttäjäorganisaation asetukset ja tarvittavat lisäosat ovat mukana ilman erillisiä toimenpiteitä. Lisäksi tuotteistetut sovellukset pystyvät vikatilan­teessa palauttamaan itsensä al­kuperäiseen toimivaan tilaan.

 

Huippuosaaminen ja määrämuotoinen palvelu takaavat tehokkuuden

Centeron tavoitteena on yksinkertaistaa asiakkaan sovellusten hallinta hyväksi havaittujen määrämuotoisten prosessien avulla. Sovellusten tuotteistus (esim. MSI-paketti tai virtualisoitu sovellus) tapahtuu aina saman prosessin mukaisesti, jolloin lopputuloksena syntyy tasaisen laadukkaita ja toimivia paketteja. Sovellus­ten käyttöönotto ja jakelu on tällöin vaki­oitua, yllätyksetöntä sekä no­peaa.

Centero on vakioinut myös oman toimitusprosessinsa. Se varmistaa, että kaikki tuotteistuk­set valmistuvat sovitun ajan puitteissa, jolloin asiakas pystyy rauhallisin mielin enna­koimaan ja suunnittelemaan työasemaympäristöön tehtäviä muutok­sia.

Tuotteistukset on hinnoiteltu yksikköhinnoin, joten hankinnat on mahdollista budjetoida hyvin tarkasti etukä­teen.

 

Käytämme tunnettuja työkaluja

Centero käyttää sovellusten tuotteistamiseen vain parhaita työvälineitä ja teknologioita. Sovellusten asennusohjelmat vakioidaan MSI-standardin mukaisesti Flexera Softwaren AdminStudio-työkalulla. Virtualisoinnissa käytetään Microsoftin App-V-mallia ja työkaluja. Sovellusten virtualisointi on mahdollista myös muiden toimittajien (kuten Citrix, VMWare tai Symantec) teknologioilla ja työkaluilla.

 

Kattavat lähtötiedot tilausvaiheessa johtavat parhaaseen lopputuloksen

Tilaus sovelluksen tuotteistamisesta tehdään, kun asiakas on ottamassa käyttöön uutta sovellusta tai päivittämässä vanhaa. Lisäksi erilaiset sovellusten asetuksiin tai sovelluksen toimintaan liittyvät muutokset voidaan tuotteistaa ja asentaa keskitetysti.

Tilaus tehdään Centeron web-pohjaiseen asiakasportaaliin. Oleellista on se, että tilaus edel­lyttää aina määrämuotoisia lähtö­tietoja, joiden avulla tuotteistus saadaan tehtyä mahdollisimman laaduk­kaasti ja nopeasti.

Kun tilaus on tehty, Centeron asiantuntijat tarkistavat, että tuotteistustyötä varten on annettu riittävät lähtötiedot. Centero palauttaa tilauksen asiakkaalle täydennettäväksi, mikäli tarvittavia lähtötietoja puuttuu.

 

Tuotteistus on aina valmis sovitussa vasteajassa

Asiakkaan kanssa sovitaan erikseen vasteaika, minkä kuluessa Centero toimittaa valmiin tuotteistuksen asiakkaan testattavaksi. Vasteaika sovitaan asiakaskohtaisesti ja on minimissään kaksi työpäivää. Tilaus katsotaan tehdyksi heti, kun asiakas on toimittanut tilauksen vaadittuine lähtötietoineen Centerolle.

Centeron hyväksyttyä tilauksen, asiakasportaaliin päivittyy tästä tieto. Tämän jälkeen Centero tekee itse tuotteistustyön eli asennusohjelman MSI-paketoinnin tai virtualisoinnin. Kun tuotteistus on valmis, asia­kas saa tiedon, että tuotteistus on saatavilla portaalissa testausta varten.

 

Vakiosovellusten hallintapalvelu pitää huolta pikkuohjelmista

Suurin osa tietoturvauhista liittyy kolmansien osapuolten pikkusovelluksiin, jotka ovat yleisessä käytössä eri yrityksissä. Tyypillisiä esimerkkejä ovat esimerkiksi Adobe Reader ja Java. Tietoturvapäivityksiä julkaistaan usein, joka tarkoittaa jatkuvaa päivitysrumbaa. Centero Kapellimestari sisältää vakiosovellusten hallintapalvelun, jonka avulla pienet hyötysovellukset pysyvät vaivattomasti ajan tasalla.

>> Tutustu vakiosovellusten hallintapalveluun

 

Kunnollinen testaaminen ensiarvoisen tärkeää

Asiakas testaa tuotteistusta sovitusti omissa järjestelmissään, jotta varmistutaan siitä, että kaikki toimii, kuten pitääkin.

Testaus on hyvin tärkeä osa kokonaisuutta, jotta voidaan olla varmoja, ettei sovellus aiheuta ongelmia tai ettei ominaisuuksissa ole puutteita myö­hemmässä vaiheessa.

Asiakkaalla on sovitusti aikaa tehdä testaus. Mikäli testauksessa havaitaan puutteita tuotteistuksessa, Centero pyrkii korjaamaan virheen heti kun mahdollista. Mikäli virheitä ei havaita, katso­taan tuotteistusprosessi päätty­neeksi.